Rekenvoorbeelden

Hier vindt u een aantal voorbeelden uitgewerkt (naar cijfers voorjaar 2016). Hoewel deze voorbeelden u meer inzicht verschaffen in de methodiek van Gedeeld Geven, kunt u hieruit niet afleiden hoe een Gedeelde Gift in uw situatie kan worden uitgewerkt.

Indien u een berekening wenst te laten maken voor uw persoonlijke situatie, kijk dan onder ‘Meer informatie’ bij de adviseurs.

De voorbeelden hieronder laten steeds zien dat vanwege de fiscale faciliteiten die zijn verbonden aan de Gedeelde Gift het jaarlijkse totaalrendement voor de schenker aanzienlijk hoger is dan het afgesproken rendement dat levenslang bij wijze van ‘vruchtgebruik’ aan de schenker wordt uitgekeerd.

Het totaalrendement wordt uitgedrukt in een percentage van de Gedeelde Gift. In de teller wordt het jaarlijkse voordeel in box 3 dat door Gedeeld Geven wordt bereikt opgeteld met het afgesproken rendement, in de noemer wordt rekening wordt gehouden met de teruggaaf die wordt verkregen van de belastingdienst met betrekking tot de aftrek van de waarde van de schenking. Op deze wijze kan het rendement worden vergeleken met het rendement op bijv. een spaarrekening, met dien verstande dat bij Gedeeld Geven de hoofdsom wordt geschonken.

De aftrekbare waarde van de schenking komt altijd eerst in mindering op het inkomen in box 1 (pensioeninkomen, arbeidsinkomen eventueel verminderd met negatieve inkomsten eigen huis) en alleen indien het inkomen in box 1 niet voldoende is om de gift te verrekenen, wordt het restant in mindering gebracht op inkomen in box 3. Hoewel het tarief waartegen wordt verrekend in box 3 lager is (30%) dan het marginale tarief in box 1 (52%), is het reële tarief in box 3 hoger dan het nominale tarief vanwege het fictieve belastbare rendement van 4%, dat hoger is dan de huidige spaarrente. De belastingteruggaaf vanwege de Gedeelde Gift wordt in alle voorbeelden op 52% berekend.

In alle voorbeelden wordt uitgegaan van de veronderstelling, dat de donor in leven blijft gedurende ruim vier jaren na de realisatie van de Gedeelde Gift.

In alle voorbeelden wordt een Gedeelde Gift van € 250.000 gedaan. Tevens wordt er vanuit gegaan dat de donoren voldoende belastbaar inkomen in box 1 hebben om de periodieke gift in deze box te  verwerken.

Voorbeeld 1:

Een man van 67 jaar wenst een Gedeelde Gift te doen. Hij behoudt zich een rendement voor van 3 %. Zijn totaalrendement op zijn Gedeelde Gift bedraagt levenslang 5 %. Zijn bijdrage aan het goede doel van zijn keuze bedraagt nú € 101.600.

Voorbeeld 2:

Een man van 77 jaar met een goed pensioen wenst een Gedeelde Gift te doen waarbij hij een rendement van 3% voorbehoudt. Zijn fiscale voordelen zijn wat groter dan de man uit voorbeeld 1, en de kosten van de verzekeringspolis zijn lager, omdat hij tien jaar ouder is. Het totaalrendement van zijn Gedeelde Gift bedraagt 6 % per jaar levenslang en Stichting Gedeeld Geven kan € 155.400 uitkeren aan de bij haar aangesloten instellingen.

Voorbeeld 3:

Een man van 77 jaar wil nu graag een museum steunen en wenst bovendien niet langer met zijn hele vermogen beleggingsrisico te lopen. Hij doet een Gedeelde Gift, behoudt zich een rendement van 5% voor, en kan nú € 92.300 aan het museum van zijn keuze doen toekomen. Vanwege de belastingteruggaaf in de komende jaren en de jaarlijkse oplopende besparing in box 3 is het rendement op zijn Gedeelde Gift uit te drukken in een totaalpercentage van 7,5 % van de Gedeelde Gift per jaar gedurende zijn leven.

Voorbeeld 4:

Een vrouw van 69 jaar met een goed inkomen in box 1 wenst een Gedeelde Gift te doen met een voorbehouden rendement van 4% per jaar. Het totaalrendement van deze Gedeelde Gift bedraagt 5,7 % gedurende het leven van de vrouw, terwijl zij een bedrag van € 66.800 kan bestemmen voor de algemeen nut instelling van haar keuze.

Voorbeeld 5:

Een echtpaar waarvan beide echtgenoten 79 jaar oud zijn, met een prima pensioen, wensen een Gedeelde Gift te doen waarbij aan drie verwante goede doel instellingen een opbrengst kan worden uitgekeerd van elk ca. € 50.000.
Zij komen uit op een voorbehouden rendement van 3% op het leven van hen beiden, dat als gevolg van de fiscale faciliteiten kan worden uitgedrukt als een totaalrendement van 5,5 % levenslang op hun beider levens. Zij zien nú door hun Gedeelde Gift een bedrag van drie maal € 46.800 (in totaal derhalve €140.400) aan hun drie favoriete goede doelen toekomen.

Voorbeeld 6:

Een bevriend echtpaar van het echtpaar uit voorbeeld 5 is nog wat jonger, beiden 75 jaar en wensen hetzelfde netto-rendement te ontvangen. Zij zijn fit en denken nog erg lang te kunnen genieten van het hoge rendement (zonder zorgen over de rente) en zijn graag bereid een Gedeelde Gift te doen, waarbij zij twee verschillende instellingen een bedrag van elk tenminste € 40.000 willen doen toekomen. Ze besluiten een Gedeelde Gift te doen met een voorbehouden vruchtgebruik van 3,5% dat door de fiscale faciliteiten verbonden aan de schenking leidt tot een totaalrendement van 5,4 % gedurende het leven van hen beiden. De uitkeringen eindigen bij het overlijden van de langstlevende van de echtgenoten. De instellingen ontvangen elk een bedrag van € 47.500 ten tijde van het doen van de Gedeelde Gift (in totaal € 95.000).