Veelgestelde vragen

 1. Hoe komt een Gedeelde Gift tot stand?

 2. Hoeveel kan ik via een Gedeelde Gift bijdragen aan het goede doel van mijn keuze?

 3. Maar ik kan wel 6% rendement voorbehouden?

 4. Is er een maximum bedrag voor een Gedeelde Gift?

 5. Van wie ontvang ik mijn voorbehouden rendement?

 6. Bij wie worden de lijfrenteverzekeringen door Stichting Gedeeld Geven afgesloten?

 7. Kan ik ook een Gedeelde Gift doen voor een lager bedrag dan € 250.000?

 8. Kan ik meerdere organisaties aanwijzen als begunstigde van een Gedeelde Gift?

 9. Ik wil een stichting begunstigen die niet is aangesloten bij Stichting Gedeeld Geven. Wat moet ik doen?

 10. Wanneer kan ik de teruggaaf van de Belastingdienst verwachten?

 11. Waar hangt de hoogte van de belastingteruggaaf van af?

 12. Ik hecht zeer aan mijn privacy. Aan wie moet ik informatie ter beschikking stellen?

 13. Welke informatie moet ik in elk geval ter beschikking stellen? 

 14. Waarom werkt Stichting Gedeeld Geven met adviseurs?

 15. Wat gebeurt er met mijn aftrekpost als ik binnen vier jaar na de schenking kom te overlijden?

 16. Kan mijn eigen adviseur c.q. notaris mij begeleiden?

 17. Is de fiscale uitwerking van een schenking aan Stichting Gedeeld Geven afgestemd met de Belastingdienst?

 18. Kan ik een schenking doen aan Stichting Gedeeld Geven naast een legaat?

 19. Wie is eigenaar van Stichting Gedeeld Geven?

 20. Is er een toezichthoudend orgaan?

 21. Gedeeld Geven was toch eerst niet mogelijk?

 1. Hoe komt een Gedeelde Gift tot stand?
  (1) U neemt contact op met een Adviseur die voor uw persoonlijke situatie en voor het goede doel van uw keuze de gevolgen van (diverse scenario’s van) een Gedeelde Gift aangeeft. (2) U kunt contact opnemen met de aangesloten instelling van uw keuze om uw wensen ten aanzien van uw bijdrage te bespreken. (3) Wilt u een Gedeelde Gift doen, dan ontvangt u een op uw specifieke situatie afgestemd schriftelijk advies. De redactie of controle van dit advies en de uitvoering van de schenking vinden plaats door Stichting Gedeeld Geven. Zij schakelt hiervoor een door u aan te wijzen notaris in. (4) De Gedeelde Gift komt tot stand door ondertekening van de overeenkomsten bij de notaris en overmaking van de Gedeelde Gift aan Stichting Gedeeld Geven
   
 2. Hoeveel kan ik via een Gedeelde Gift bijdragen aan het goede doel van mijn keuze?
  Dat hangt af van uw persoonlijke situatie en uw wensen. Hoe hoger het rendement dat u wenst te behouden op uw Gedeelde Gift, hoe lager de bijdrage aan het goede doel. Bij een voorbehouden rendement van 3% ontvangt het goede doel dus de hoogst mogelijke bijdrage.
  Verder is de bijdrage afhankelijk van uw leeftijd en van de leeftijd van uw partner, als u wilt dat het voorbehouden rendement ook zal worden betaald gedurende het leven van de partner. Ook speelt de marktrente op het moment dat de Gedeelde Gift wordt gedaan, een rol (hoe hoger de rente, hoe hoger de bijdrage aan het goede doel).
  Een Adviseur van Gedeeld Geven kan voor u uitrekenen wat uw bijdrage voor het goede doel van uw keuze kan zijn in verschillende scenario’s.
  Zie ook Rekenvoorbeelden.
   
 3. Maar ik kan wel 6% rendement voorbehouden?
  Dat hangt van uw persoonlijke situatie af. Vooral uw leeftijd is van belang. Als u wenst dat het rendement ook wordt voorbehouden op het leven van een partner, is uiteraard de leeftijd van die partner ook van belang. Om te weten wat in uw persoonlijke situatie het hoogst haalbare rendement is, kunt u contact opnemen met een Adviseur van Gedeeld Geven.
  Zie ook Rekenvoorbeelden.
 4. Is er een maximum bedrag voor een Gedeelde Gift?
  Nee, u mag uiteraard een hoger bedrag bestemmen voor uw Gedeelde Gift.
  Wel vindt Stichting Gedeeld Geven het van belang dat u voldoende vermogen behoudt om – samen met eventuele andere bronnen van inkomen - in uw levensonderhoud te voorzien.
   
 5. Van wie ontvang ik mijn voorbehouden rendement?
  U ontvangt uw jaarlijkse rendement van Stichting Gedeeld Geven. Desgewenst ontvangt u het rendement per kwartaal.
   
 6. Bij wie worden de lijfrenteverzekeringen door Stichting Gedeeld Geven afgesloten?
  Bij grote, solide verzekeringsmaatschappijen. Stichting Gedeeld Geven werkt samen met Interpolis. Interpolis is een grote en solide verzekeringsmaatschappij die bekend staat vanwege haar coöperatieve karakter. De koopsom wordt door Interpolis in diverse Europese staatsobligaties geïnvesteerd om het langlevenrisico van de donor af te dekken; er wordt dus niet belegd in aandelen van bedrijven. Wenst u dat met een andere verzekeringsmaatschappij wordt gecontracteerd, dan kunt u hierover contact met ons opnemen. 
 7. Kan ik ook een Gedeelde Gift doen voor een lager bedrag dan € 250.000?
  Nee, de minimale Gedeelde Gift bedraagt € 250.000. De schenking die u aan het goede doel van uw keuze doet, is uiteraard lager dan € 250.000 omdat u zelf een belang houdt bij uw vermogen. Uw gift bedraagt dus minder dan € 250.000.
 8. Kan ik meerdere organisaties aanwijzen als begunstigde van een Gedeelde Gift?
  Ja, het staat u vrij meerdere (aangesloten) organisaties te begunstigen, met een maximum van 10 organisaties en met een minimum bijdrage per organisatie van € 5.000.
 9. Ik wil een stichting begunstigen die niet is aangesloten bij Stichting Gedeeld Geven. Wat moet ik doen?
  U kunt contact opnemen met Stichting Gedeeld Geven. Stichting Gedeeld Geven zal nagaan of de stichting van uw keuze voldoet aan de voorwaarden om toe te treden tot Stichting Gedeeld Geven. Indien ook de stichting wenst aan te sluiten, kan uw Gedeelde Gift ten behoeve van deze stichting plaatsvinden.  
  Indien u al contact heeft met de stichting van uw keuze, kunt u natuurlijk ook vragen of de stichting contact opneemt met Stichting Gedeeld Geven in verband met een door u geplande Gedeelde Gift.
   
 10. Wanneer kan ik de teruggaaf van de Belastingdienst verwachten
  Binnen enkele maanden na het indienen van de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het betreffende jaar. Of maandelijks, indien u ervoor kiest om een voorlopige teruggaaf voor het betreffende jaar aan te vragen.
   
 11. Waar hangt de hoogte van de belastingteruggaaf van af?
  De hoogte van de teruggaaf is afhankelijk van de hoogte van uw belastbare inkomen, uw leeftijd, de leeftijd van uw partner indien het rendement ook wordt voorbehouden ten behoeve van de partner, en het bedrag van uw Gedeelde Gift. Ook de spreiding van de schenkingstermijnen speelt een rol.
 12. Ik hecht zeer aan mijn privacy. Aan wie moet ik informatie ter beschikking stellen?
  Stichting Gedeeld Geven heeft de uitvoering van Gedeeld Geven opgedragen aan juridische professionals. De gegevens die u hen verschaft vallen onder hun professionele beroepsgeheim. Indien u privacy wenst jegens de aangesloten instelling die u wenst te begunstigen, dan waarborgt Stichting Gedeeld Geven deze privacy. De begunstigde instelling ontvangt dan een anonieme bijdrage van Stichting Gedeeld Geven. In dat geval zal Stichting Gedeeld Geven op de hoogte worden gesteld van de bestemming van uw bijdrage.
 13. Welke informatie moet ik in elk geval ter beschikking stellen?  
  Informatie over uw (fiscale) inkomenspositie in het heden en nabije toekomst is noodzakelijk. Natuurlijk zult u ook persoonlijk een identiteitsbewijs moeten overleggen.
 14. Waarom werkt Stichting Gedeeld Geven met adviseurs?
  Om u beter en efficiënter van dienst te zijn. De adviseurs zijn verspreid over Nederland en kunnen u informeren over de mogelijkheden en onmogelijkheden van Gedeeld Geven.
 15. Wat gebeurt er met mijn aftrekpost als ik binnen vier jaar na de schenking kom te overlijden?
  De aftrekpost wordt genoten gedurende vijf jaren (in gelijke delen), waarbij de eerste termijn vervalt op het moment dat u de schenking doet. De laatste termijn waarvoor u aftrek krijgt eindigt dus vier jaar en een dag na de schenking. De termijnen zijn afhankelijk van uw leven. Als u dus overlijdt binnen deze periode vervalt deze schenking, en vervalt de aftrekpost voor de nog resterende termijnen.
  De rekenvoorbeelden gaan er dus alle van uit dat u blijft leven gedurende deze periode.
 16. Kan mijn eigen adviseur c.q. notaris mij begeleiden?
  Ja, dat kan. Stichting Gedeeld Geven is, conform afspraak met de Belastingdienst, echter zelf verantwoordelijk voor een juiste advisering en zal dus altijd de juistheid van door derden gegeven adviezen verifiëren. Daarmee wordt bereikt dat Gedeeld Geven op uniforme wijze wordt uitgelegd. Daarnaast verschaft zij de notaris de benodigde overeenkomsten die ook zijn goedgekeurd door de belastingdienst.
 17. Is de fiscale uitwerking van een schenking aan Stichting Gedeeld Geven afgestemd met de Belastingdienst?
  Ja, de wijze waarop Gedeeld Geven wordt geadviseerd en uitgevoerd inclusief de daarbij behorende overeenkomsten is in zijn totaliteit afgestemd met de Belastingdienst.
 18. Kan ik een schenking doen aan Stichting Gedeeld Geven naast een legaat?
  Ja, dat is mogelijk. Een schenking aan Stichting Gedeeld Geven sluit een legaat niet uit.
 19. Wie is eigenaar van Stichting Gedeeld Geven?
  Niemand, Stichting Gedeeld Geven is als rechtspersoon zelf eigenaar van haar vermogen. Haar doelstelling is het financieel ondersteunen van algemeen nut instellingen door middel van 'Gedeeld Geven'. Indien algemeen nut instellingen de activiteiten van stichting Gedeeld Geven zelf kunnen overnemen, zal het bestuur van stichting Gedeeld Geven zichzelf ontbinden; de stichting is er dus ten behoeve van de gebundelde belangen van de aangesloten instellingen.
 20. Is er een toezichthoudend orgaan?
  Ja, Stichting Gedeeld Geven kent een Raad van Toezicht. De aangesloten instellingen zijn vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht.
 21. Gedeeld Geven was toch eerst niet mogelijk?
  Gedeeld Geven is in 2006 al goedgekeurd door de belastingdienst. In 2007 heeft de belastingdienst de afspraken eenzijdig opgezegd, omdat de belastingdienst het (vanwege voortschrijdend inzicht) niet langer juist vond dat de waardering van de Gedeelde Gift in overeenstemming met de wettelijke waardering voor toepassing van box 3 plaatsvond. De nieuwe afspraken met de belastingdienst zijn gebaseerd op dit voortschrijdend inzicht over de waardering van de Gedeelde Gift.